Mimar Koca Sinan

Mimar Sinan'ın Hayatını konu alan roman...
SATIN AL

 
Lozan Zafer Mi? Hezimet Mi? 3 Cild

Aziz Okuyucu !...
Lozan; muazzam bir imparatorluk mirasının han-ı yağmasıdır...
Türkün şahsına islamdan intikam alınarak, bütün bir islam dünyasının başsız bırakılmasıdır!...
Lazının getirdiği, adalarla yunan stratejik çemberine alınmış iktisadi kaynaklardan mahrum, her türlü ünvan ve sıfatı yolunmuş gayrı tabii hudutların çizdiği küçük bir Türkiyedir.
SATIN AL

 
Lozan Zafer Mi? Hezimet Mi? 2 Cild

Aziz Okuyucu !...
Lozan; muazzam bir imparatorluk mirasının han-ı yağmasıdır...
Türkün şahsına islamdan intikam alınarak, bütün bir islam dünyasının başsız bırakılmasıdır!...
Lazının getirdiği, adalarla yunan stratejik çemberine alınmış iktisadi kaynaklardan mahrum, her türlü ünvan ve sıfatı yolunmuş gayrı tabii hudutların çizdiği küçük bir Türkiyedir.
SATIN AL

 
Lozan Zafer Mi? Hezimet Mi? 1 Cild

Aziz Okuyucu !...
Lozan; muazzam bir imparatorluk mirasının han-ı yağmasıdır...
Türkün şahsına islamdan intikam alınarak, bütün bir islam dünyasının başsız bırakılmasıdır!...
Lazının getirdiği, adalarla yunan stratejik çemberine alınmış iktisadi kaynaklardan mahrum, her türlü ünvan ve sıfatı yolunmuş gayrı tabii hudutların çizdiği küçük bir Türkiyedir.
SATIN AL

 
Gurbet İçinde Gurbet

Tarihte az çok uğraşanlar çok iyi takdir ederler ki, bu ülkede iki şahıs hakkıda gerçekleri söylemek, tasavvurun fevkinde bir derecede güçtür.
Sultan II.Abdülhamid ve M. Kemal Paşa'dır. Zira her ikisi hakkında da yazılmış olanların kaahir ekseriyeti yalandır. Bu yalanlar, bunlardan birincisinin aleyhinde, ikincisinin ise, lehinde vaki olmuştur. Sultan II. Abdülhamid hakkında gerçeği söylemek için kaanuni bir mani yoksa da, yalanların kesafeti sebebiyle fiili gerçeklerin tam manasıyla ortaya konulması, imkansıza yakın bir derecede güçtür. Bununla beraber uzun bir çalışmanın mahsulü olan bu eserde, merhum hakkındaki yalan ve yanlışlarla gerçeklerin çarpıtılmasına aid belli başlı iftiraları cevaplandırmaya çalıştığımız görülecektir
SATIN AL

 
Bir Mazlum Padişah Sultan II. Abdülhamid

Türkiye'de bugün hak adına girişilecek tavizsiz bir mücadelenin bedeli hakkında genç mücahidlere fikir vermek üzere kaleme alınmış bulunan bu eser, bir fikir adamının geçmeye mecbur bırakıldığı çile çemberlerinden sadece birisinin hikayesini ihtiva etmektedir.
Bu çilenin tamamı hakkında kamil bir fikir edinmek ve asıl dehşeti kavramak için bilahere yayınlanacak olan "Geçmiş günü eklerken" "Bir muhakemenin muhakemesi" ve "Gurbet içinde gurbet" gibi diğerleri de okunmalıdır! Bekleyiniz...
SATIN AL

 
Osmanoğulları'nın Dramı

Dünya'nın en uzun ömürlü hanedan ailesi olan Osmanoğulları, Türk-İslam tarihinde müstesna bir rol oynamışlardır. Bu bakımdan onları sevmek din ve tarih şuurunun emridir. Buna rağmen ne yazık ki; onların kundakları çocuklarına kadar bütün aile efradıyla birlikte aziz vatanlarından nagihani bir emirle çıkarılışlarına ve yadellerde elli yıllık gurbet hayatlarındaki tahammülfersa çile ve ızdıraplarla intihara kadar varan selafet sahnelerine milletçe bigane kalınmıştır.
SATIN AL

 
Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri 2. Cild

Üstad Kadir Mısıroğlu tarafından kaleme alınan Tarihten Günümüze Tahrif Hareketlerinin 1. Cildi oldukça ses getirmiş, ilgi ve beğeni ile okunmuştu. İkincisi merakla beklenen "Tahrif Hareketleri 2"  kitabımızın çıktığını mutlulukla sizlere bildiriyoruz. Özellikle Kemalizmin yolunu açarak Hilafetin ve Sözde İnkîlapların yapılmasına zemin hazırlayan yakın tarihimizin tahrifçileri ile son dönemlerimize ait tahrifçileri bir arada soluksuz okuyacağınız bir kitap.
SATIN AL

 
Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri

Kâinata hâkim olan bu ebedî ve ilâhî kanunun îcâbı olarak daima müşahede edilegelmiş olan “Hak-Bâtıl Mücadelesi”nin en kesîf bir sûrette cereyan ettiği saha ise, -hiç şüphesiz- bizim millî ve dînî tarihimizdir. Bununsa, biri “siyasî” ve “askerî” olmak üzere hâriçten; diğeri ise “fitne” ve “fesat” çıkarmak şeklinde dâhilden icra edilmiş olduğu çok bilinen bir gerçektir.
Ancak unutmamak gerektir ki, İslâm’ın vahdetini bozarak onun kuvvet ve kudretini zaafa uğratmak yönünden iç bünyede zuhûr eden birtakım dâhilî fitne veya tahrif hareketleri, askerî ve siyasî karşı koymalar ve bunun îcabı olan harp ve darplerden daha müessir olmuştur.
Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri adıyla kaleme alınmış olan işbu eser, zikredilen şu ehemmiyetine binâen, İslâm’ın sâfiyetine karşı gerçek bir ihânet hareket olan dâhilî fitnelerin teşhiri maksadıyla yazılmıştır.
SATIN AL

 
Muhtasar İslam Tarihi 2. Cild

Değerli Okuyuzu !...
Bugün Milletlerin - Şapla Şeker birleştirmek kabilinden - bloklaşmalarla üstün bir güce ulaşma gayreti peşinde koşmaktayken İslâm Ümmetinin - tabii vasfı olması lâzım gelen - Birlik ve Beraberlikten mahrum bulunması hazin bir tecellidir!...
İslâm'dan matlub olan gâyenin kâmil bir sûrette gerçekleşebilmesi için bu suurun ihya edilmesi ilk ve en mühim bir lâzimedir. Ümmetin parçalanmış olmasının bir neticesi olarak Dünya'nın bir çok yerinde Müslümanlar'ın zulme mâruz bulunması ile sâbittir ki bu lâzime en acil bir ihtiyaçtır!...
Bunu gidermenin en müressir çâresinin ise, İslâmî Tarih şuurunun canlandırılması olduğu muhakkaktir.
SATIN AL

 
Muhtasar İslam Tarihi 1. Cild

Değerli Okuyuzu !...
Bugün Milletlerin - Şapla Şeker birleştirmek kabilinden - bloklaşmalarla üstün bir güce ulaşma gayreti peşinde koşmaktayken İslâm Ümmetinin - tabii vasfı olması lâzım gelen - Birlik ve Beraberlikten mahrum bulunması hazin bir tecellidir!...
İslâm'dan matlub olan gâyenin kâmil bir sûrette gerçekleşebilmesi için bu suurun ihya edilmesi ilk ve en mühim bir lâzimedir. Ümmetin parçalanmış olmasının bir neticesi olarak Dünya'nın bir çok yerinde Müslümanlar'ın zulme mâruz bulunması ile sâbittir ki bu lâzime en acil bir ihtiyaçtır!...
Bunu gidermenin en müressir çâresinin ise, İslâmî Tarih şuurunun canlandırılması olduğu muhakkaktir.
İşte bu eser, böyle bir zaman ve böyle bir fâide temini maksadıyla yazılmıştır!
Sana o'nu bereketli bir müessiriyete mazhar olması dileği ile sunmaktan derin bir bahtiyarlık duymaktayız!
SATIN AL

 
İslam Dünya Görüşü

İslam Dünya Görüşü, ilim ve ikatası sonsuz olan Cenab-ı Hak tarafından va'z edilmiş (ortaya konulmuş) olduğundan insan fıtratı ve kainat gerçekleriyle tam ve mutlak bir mutabakat halindedir. Fakat O'nun zengin muhtevasını, umumi umdeleri (prensipleri) itibariyle kavrayarak kendi tefekkür ve tahassüsünü O'nun ruhu ile aynileştiremeyenler çişitli tezadlara sürüklenmekten kurtulamazlar.
Bu tezadların "Hosgörü", "Dinler Arası Diyalog" ve "Kur'an'da Tarihsellik" gibi palyaço maskaralıklarını andıran iddialar vesilesi ile serdedilen batıl görüşlerle, fikir dünyamız-adeta-cıvık bir balçık deryası haline gelmiş bulunmaktadır.
SATIN AL

 
Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücahidler

* Bir Kehanet
* Talihsiz bir Padişah
* Mitingler ve Kongreler
* İzmir Mitingi
* İstanbul Mitingi
* Erzurum Mitingi
* Balıkesir Mitingi
* Sivas Mitingi
* Cepheler ve Bazı Sarıklı Mücahitler
* Aydın Cephesi ve Denizli Müftüsü Ahmed
* Hulusi Efendi
* Çal Müftüsü Ahmed İzzet Efendi
* Güney Cephesi
* Vezir Hoca
* Bazı Şahadetler
* Ankara'da Milli Meclisin Açılışından Zafere Kadar
* Meclisin Açılışı
* Zafer ve Sonrası
* Arayış ve Tereddütler Devri
* İnkılaplar Devri
SATIN AL

 
Kırık Kılıç

Türk milleti, nihayet yetmiş yıl evveline kadar, dünya'nın en büyük devletlerinden biriydi. Yemen'den Orta Avrupa ovalarına kadar her tarafta o'nun şanlı bayrağı dalgalanmaktaydı. O çünkü topraklarımız üzerinde bugün yirmiden fazla devletcik kurulmuştur. Bu kayıplar, teknik gelişmeye zamanında ayak uyduramayışımızla, bunun bir neticesi olan aşağılık duygusuna kapılmamız yüzünden ortaya çıkmıştır.
Bu durum hiç şüphesiz çeşitli iç ve dış amilin eseriydi. Böyle olduğu halde, birçok kötü niyetli kimse kabahati, bizi, biz yapan yüce dinimiz, sağlam ahlakımız ve annelerimize yükleye gelmişlerdir.
SATIN AL

 
İthaflı Fıkralar

Bu eserin yazarı, ciddi bir davanın takipçisi bulunmasından dolayı gençlik yıllarından beri latifeyi soğuk karşılamış olmakla itham edile gelmiştir. Buna rağmen o'nun da icabında sohbetlerini fıkralarla süsleyip takviye ettiği bir gerçektir.
Ancak sırf fıkra anlatmış olmak için bir fıkra nakletmek o fıkrayı boşlukta, yani muallak kılacağından onu bir fikir zemininde kullanmak lazım geldiği hususundaki müdir görüş icabı olarak bu eserdeki fıkralar bir ithaf ile makul bir zemine oturtulmak istenilmiştir.
Bundan dolayı onlara İthaflı Fıkralar ismi verilmiştir.
SATIN AL

 
İslamcı Gençliğin El Kitabı

İslamcı Gençler, ibrahimi bir mazhariyetle, asri nemrutların dehşetengiz manevi ateşlerinde yanmayan muhamedi goncalardır !... Bu naçiz eser, onların mes'ud gülistanında dertli bir bülbül seranadından başka birşey değildir. Evet, dertli bir bülbül seranadı yahut emektar bir bahçivanın, çiçek tarhlarında bir mevsimi diğerine ulaştırmaya me'mur toprakaltı köklerinin bahardaki tuğyanı karşısında teemmül ve tehalükün, sabır ve teaddinin, şevk ve şekvanın hatt-ı munfasılındaki canhıraş sayhası...
SATIN AL

 
İslam Yazısı' na Dair

Harflerimiz " Arab Harfi" değil islam "Harfleri' dir. Çünkü bütün müslümanların müşterek malıdır!... İmparatorluk münevveri ile Cumhuriyet insanı arasındaki en bariz fark " Harf Mes' elesi" nde ortaya çıkar. Dar ufuklu, Avrupa hayranı ve küçük devlet psikolojisini paylaşan bir Cumhuriyet münevveri olmaktan kurtularak din ve tarihin engin iklimine açılmak büyük bir devletin varisi olduğunu hissetmek, dünya mes" elelerine dar çerçeveden değil " Nizam' ul - Alem" endişesiyle bakmak gibi bir dirayete sahip olmak şansı için, islam harflerini bilmek, şarttır.
SATIN AL

 
Hicret

Türkiye'de bugün hak adına girişilecek tavizsiz bir mücadelenin bedeli hakkında genç mücahidlere fikir vermek üzere kaleme alınmış bulunan bu eser, bir fikir adamının geçmeye mecbur bırakıldığı çile çemberlerinden sadece birisinin hikayesini ihtiva etmektedir.
Bu çilenin tamamı hakkında kamil bir fikir edinmek ve asıl dehşeti kavramak için bilahere yayınlanacak olan "Geçmiş günü eklerken" "Bir muhakemenin muhakemesi" ve "Gurbet içinde gurbet" gibi diğerleri de okunmalıdır! Bekleyiniz...
SATIN AL

 
Hayat Felsefesi Yâhud Yaşamak Sanatı

Değerli okuyucu!...
Nazari olan ilmin tatbikatı San'at veya Fen'dir. Felsefe ise, aslında sırf akla dayanarak hayat ve kainatı izah eden bir fikir sistemi olduğu halde umumiyetle bir zihniyeti ifade etmek için de kullanılır.
İşte biz de eserimizi bu iki kelimenin tatbikat ve zihniyet tarzındaki anlaşılışını esas alarak isimlendirdik. Buhrana sürüklenen cemiyetimizde, fikri muhtevaları vahim bir surette sakatlatılmış olan gençlerimize, hayatlarını verimli kılacak belli başlı prensiplerle onların ameli hayata aksediş şekillerini birlikte sunmaya çalıştık .
SATIN AL

 
Geçmiş Günü Elerken - 2

Ben büyük ölçüde siyasi ve ictimai hadiselere dahil olmuş değilim. Bu keyfiyet resmi makam itibariyledir. Ancak ülkemizdeki İslami hareketin seyri içinde yaklaşık elli yılımın geçmiş olduğu düşünülürse hatıralarımın muazzez davamızın gelişme seyrini kavramak hususunda haiz olduğu ehemmiyet kolayca anlaşılır...
SATIN AL

 
Geçmiş Günü Elerken - 1

Ben büyük ölçüde siyasi ve ictimai hadiselere dahil olmuş değilim.
Bu keyfiyet resmi makam itibariyledir.Ancak ülkemizdeki islami hareketin seyri içinde yaklaşık elli yılımın geçmiş olduğu düşünülürse hatıralarımızın muazzez davamızın gelişme seyrini kavramak hususunda haiz olduğu ehemmiyet kolayca anlaşılır.
Yüce rabbime ve beni takip etmiş olanlara malum olduğu üzere hayatımı "Korku" ve "Menfaat" in üstünde yaşadım. Bununla beraber bu eserde yazılanların çıplak gerçekler olduğu sanılmamalıdır.!..
SATIN AL

 
Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri

Kadim ve mübarek bir İslam beldesi olan "Filistin" in elli yıldan beri maruz bulunduğu itsaf (jenosit) menhus Yahudi emellerini anlamak ve doğru teşhis etmek için en zengin bir müşahede yekunu teşkil etmektedir.
Elinizde tuttuğunuz eser bu teşhisle birlikte yaygın bir zehab olan "Arab İhaneti" arugalatası ve son günlerin eseri "Büyük Ortadoğu Projesi" ni tarihi vakıaların ışığı altında ve müslümanca tarihi vakıaların ışığı altında ve müslümanca değerlendirmektedir.
SATIN AL

 
Düzmece Mustafa

Değerli okuyucu!..
Daha önce Kanlı Düğün Uzunca Sevindik ve Kırık Kılıç isimli romanlarla Osmanlı tarihini kronolojik bir tertib ile Yıldırım Beyazıd Devri nihayetine kadar nakletmiştik.
Bilahere yayınladığımız Kavuklu İhtilalci Şeyh Bedreddin isimli eserle de fetret devri vukuatına ışık tutulmuş bulunmaktadır.
Bunu müteakıben Düzmece Mustafa ile de Fetret Devri vukuatı tamamlanmış olmaktadır. Bundan sonra bu seriye devam edilecektir.
İnşallah bütün bir Osmanlı Tarihi romanlaştırılarak imanlı ve tarih sever gençlerimizin istifadesine sunulacaktır.
SATIN AL

 
Cemre - Kadir Mısıroğlu Şiirler

Aziz Genç!...
Gerçek San'at ve hassaten şiir, davamızın en ehemmiyetli mes'elelerinden biridir. Onu da her şey gibi bir fabrikasyon ucuzluğuna tenzil edenlere aldırma ve bu eserdeki şiirleri gerek muhteva ve gerekse elfaz itibariyle anlamakta güçlük çekerken şairi değil, kendini itham etmelisin!... Çünkü; o, bir pehlivan terzisidir,çocuk konfeksiyoncusu değil!... Sense ilim ve fikir yolunda bir pehlivan olmadıkça tarihin sana yüklediği azametli yükü taşıyamazsın!...
Taşıyamazsın!...
Yolun iman parıltıları ile münevver alnın gibi açık olsun!...
SATIN AL

 
Cem Sultan'ın Papağanı

Değerli Okuyucu!
Fatih 'in bedbaht oğlu Cem Sultan 'ın hazin macerası dolayisiyle Sultan II. Bayezid devrinin gerçekleriyle birlikte evlad kardeş katli kaidesinin isabetine vukuf sağlayacak bu sürükleyici romanı yayınlamaktan şeref ve bahtiyarlık duymaktayız.

SATIN AL

 
Bir Mazlum Padişah Sultan Vahideddin

Değerli Okuyucu!..
Kaderin, Osmanlı'nın dış düşmanlar ve içteki hainler marifetiyle gerçekleşen çöküş vetiresinin son noktasında vazifelendirdiği Sultan Vahideddin merhum, milli tarihimizin en talihsiz şahsiyetlerinden biridir.
Rejiminin Batılı Çehresi'yle yerleşebilmesi için kasten ve en çirkin bir surette kötülenen merhumun, kendisini içinde bulunduğu dramatik hadiseler karşısında, vatanın kurtuluşu için elinden gelen herşeyi yapmış olmasına rağmen, hakkındaki iftiraların hala devam etmekte olmasını rejim endişelerinin zail olmuş bulunmamasından başka bir suretle izah kaabil değildir. Merhum hakkında zaman zaman bir sar'a nöbeti halinde tekrarlanmakta olan çeşitli isnad ve iftiraların toplu ve müdellel cevabını ihtiva eden bu eseri yayınlamaktan şeref duyarız!...
SATIN AL

 
Bir Mazlum Padişah Sultan Abdülaziz

Değerli Okuyucu!...
Tanzimatla başlayan milli şahsiyet ve mefkureyi imha hareketine dirayetle karşı çıkmış olan ve devrinin ecnebi güdümlü ricali tarafından önce tahtından indirilen ve takriben bir hafta sonra da hailevi (dramatik) bir suretle şehid edilen Sultan Abdülaziz merhum vesilesi ile bozulma ve yıkılışın temel saiklerinin başlangıç safhasını anlatan bu eseri yayınlamaktan bahtiyarlık duymaktayız..

SATIN AL

 
Doğru Türkçe Rehberi Yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot

Aziz Genç!...
İslam yazısının ilgası ve güzel Türkçemizdeki tahribat büyük ve azametli imparatorluğumuzun mübarek ecdad kanlarıyla yoğrulmuş, yirmi milyon kilometrekareden ziyade olan topraklarını kaybetmemizden daha büyük bir felakettir.
Belki üzerinde layıkı ile durup düşünemediğin için bugüne kadar "İslamcı Olmak"la "Uydurma Kelimeleri Kullanmak" arasındaki tezadı kavrayamamış olabilirsin!... Unutma ki, hatadan dönmek bir fazilettir ve sen henüz öğrenme safhasındasın!...

SATIN AL

 
Barbaros Hayreddin Paşa

Vatan çocuklarının saf dimağ ve gönüllerine, onların ufuklarını aydınlatacak büyük ve ulvi düşüncelerin ilk tohumlarını ekebilmek herşeyden ziyade tarih şuurunun meslenmesiyle mümkündür.
Bu maksatladır ki; derin bir islami şuurla yoğrulmuş olan osmanlı tarihini baştan başa bir seri roman halinde ortaya koymak ihtiyacını hissettik.
Bir seri teşkil eden bu eserler, bir takım tarihi kahrmanlar vesile edinilerek genç diğmaların islami esasların fiili örnekleriyle kavrayabilmeleri için yazılmıştır .
SATIN AL

 
Aşıklar Ölmez

Fikir hayatımıza, dehşet verici bir seviyesizliğin hakim olduğu bu zanda sana takdim ettiğimiz bu kıymetli eser, muhteşem bir din, tarih ve edebiyat ziyafetidir. Onun, çoğu eskimeye mahkum realitelerden hareketle yazılmış makalelerden ibaret olmasına rağmen, ne ölçüde eskimez fikirler sergilediği hayretle müşade edecek ve islamı cephede hasret duyulan bir seviyede ilim, hikmet ve lisan mükemmelliğine ulaşılmış olduğunu görmenin hazzına ereceksin!...

SATIN AL

 
Amerika'da Zenci Müslümanlık Hareketi

Bugün kırkı aşan Müslüman Devlet, bizim gibi tecrübeleri ve tarih mirası liderliğe müsaid bir baş aramanın çırpınışları içindedir. Aralarında aktedilen çoğu semeresiz kongreler bunu göstermektedir. Halbuki biz, milli tarihin şan ve şereflerle dolu bin yılını islamın idealini koruyup yaymaya tahsis etmiş bir milletin evlatları olarak bugün, onun kendi kendine kaydettiği başarıları takip edecek kadar bile bir alakaya malik bulunmuyoruz.

SATIN AL

 
Ali Şükrü Bey

Bir "İbret Meşreri" olan tarihin ehemmiyeti, içinde yaşadığımız hadiselerin sebep ve neticeelri, itibariyle daha berrak bir sürette kavranmasına ve istikbalim emniyet bahşedecek bir tarzda istikametlendirilmesine yaramasındadır.

Türkiyemizde onun, ihtimal bu rolü oynamasını istemeyenler, vukuatı kasden ve adeta girft bir bilmece haline getirmişlerdir. Gariptir ki, binlerce yıllık milli tarihimizinin en karanlık ve karışık devresini, vesikanın son derecede az olduğu eski ve uzak başlangı zamanları değil de, son yüz yılık kısım teşkil etmektedir.

SATIN AL

 

Copyright © 2011 kadirmisiroglu.com Tüm Hakları Saklıdır